Øget gødskning medfører mere sprøjtegift.

MarksprøjteRegeringens stærkt omdiskuterede landbrugspakke, der betyder, at landbruget må bruge mere kvælstof, giver ikke kun problemer med nitratudvaskning. Det medfører også andre og endnu alvorligere problemer.

For øger man kvælstofmængden, øger man også risikoen for lejesæd – korn der ligger ned. For at forhindre at dette sker, anvendes vækstregulering, som er sprøjtning med de såkaldte stråforkortningsmidler.

Allerede i januar underviste NaturErhvervsstyrelsen landmænd og konsulenter i de nye gødskningsregler i Landbrugspakken. Siden er konsulenterne i landboforeningerne begyndt at undervise landmændene i, hvordan de modvirker, at kornet falder sammen på marken. Og her er rådet brug af vækstregulering – altså stråforkortningsmidler. Der findes i øjeblikket 39 stråforkortningsmidler i Middeldatabasen, der er tilladt markedsført i Danmark.

Til vinterhvede og rug anbefales Medax Top i den begyndende fase, hvor afgrøden begynder at strække sig. Medax Top beskrives blandt andet i Middeldatabasen med kode R52/53, der betyder: “Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet” og H412: “Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger”.

Ca. 14 dage senere anbefales Moddus, der findes i to varianter; Moddus M og Moddus Start. Begge er ifølge Middeldatabasen påhæftet kode H411, der betyder: “Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger”.

Benyttelsen af denne metode koster landmanden 220 – 270 kr. pr. hektar.

Til byg anbefales også to midler undervejs. Terpal under strækningen og Cerone, når kornet har ca. en centimeters stak. Terpal og Cerone er begge behæftet med kode R52/53 og H412. Terpal må ikke benyttes under to meter fra vandmiljøet, mens Cerone ikke er behæftet med begrænsninger.

Anvendelsen af disse midler alene vil koste landmanden 118 – 190 kr. pr. hektar.

Frie Bønder – Levende Land har ikke haft mulighed for at få en lægelig vurdering af et øget brug af disse stråforkortningsmidlers indvirkning på den humane sundhed, herunder en vurdering af risikoen for de såkaldte cocktaileffekter.

Frie Bønder – Levende land finder det bekymrende, at man ikke har taget behovet for flere pesticider med i miljørapporten, der ligger til grund for lovforslaget. Ligeledes har Miljø- og Fødevareministeren på intet tidspunkt under forhandlingerne omtalt de dermed forbundne risici.

Af Henrik Kuske Schou & Anders Hedegaard.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Landbrugspakken gavner ikke landbrugets økonomi.

Af Deltidslandmand/bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land Henrik Kuske Schou, Tureby og  landmand/medlem af Frie Bønder – Levende Land  Anders Hedegaard, Pandrup

Regeringen med støttepartier har den 22. december 2015 indgået en aftale med henblik på at gøre fødevare- og landbrugserhvervet bedre rustet til at øge råvaregrundlaget og eksporten. Dette gøres for at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Og dette sker ved at lempe kvælstofreguleringen.

Landsforeningen Frie Bønder – Levende land finder ikke, at man i den nuværende situation vil kunne hjælpe landbruget økonomisk ved at lempe kvælstofreguleringen. Dette skyldes prisudviklingen på de centrale landbrugsvarer samt den internationale situation omkring fødevareforsyningen.

Landbrugspakken åbner op for muligheden for en million flere slagtesvin på landsplan. Men siden 1. januar har EU ydet tilskud til oplagring af svinekød og noteringen er fortsat lav – i øjeblikket på 8,70 kr. pr. kilo hos Danish Crown. For mange svineproducenter ligger smertegrænsen på en notering på omkring 10,50 kr. pr. kilo. Da man oplagrer indenfor EU og mange lande udenfor øger produktionen, er der selv med et marginalt mindre behov for importeret soya, ikke nogen foreløbig udsigt til en prisstigning på over 20%.

Den 1. april 2015 ophævede EU mælkekvoterne, hvilket betød en markant øget produktion af mælk i hele EU med faldende priser som umiddelbar virkning. Prisen på mælk er fortsat lav og nogen umiddelbar udsigt til bedring er ikke tilfældet, da man som på svinekødsmarkedet lagrer i form af mælkepulver, der har en længere holdbarhed. Prisen på mælkepulver er globalt set rekordlav, hvilket indikerer en global overproduktion. Mælkebønder vil derfor ikke få nogen glæde af en ekstra mængde gødning, selvom den betyder, at de kan producere flere foderenheder.

Planteavlere vil med en øget mængde gødning kunne producere en øget mængde råprotein i kornet. Dette er dog ikke ensbetydende med en højere afregningspris, da merværdien hurtigt  spises op af prisen på den ekstra gødning. Gødningsmarkedet i Europa er stort set monopoliseret, således at prisen på kunstgødning end ikke længere falder, når olieprisen falder sådan som det ellers tidligere var kutyme. Siden 2005 er prisen på NPK-gødning steget med 40%. Verdensmarkedet for korn er også velforsynet. International Grains Council (IGC) skønner en skønner en produktion på 1992 mio. tons korn på verdensplan i 2015/2016, hvilket er ca. 14% højere end i 2012/2013, men dog lidt lavere end i 2014/2015. Men da prisen på gødningen er den største variable post i driftsregnskabet, og at der ikke er udsigt til fald i prisen på handelsgødning samt et fastlåst kornmarked, vil en øget produktion med et marginalt højere proteinindhold næppe resultere i andet end dårlige dækningsbidrag på kornproduktionen.

Samlet set tror Frie Bønder – Levende Land ikke på en bedret økonomi for landbruget ved en forøgelse af gødskningsnormerne.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Unfair at vandforbrugerne skal betale for landbrugspakken

Af landmand/medlem af Frie Bønder – Levende Land  Anders Hedegaard, Pandrup Deltidslandmand/bestyrelsesmedlem i Frie Bønder – Levende Land  Henrik Kuske Schou, Tureby

kovedaa

I Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land finder vi det decideret uacceptabelt, at almindelige vandforbrugere landet over skal betale for regeringens gavepakke til landbruget. Det er ikke fair, og det vil skade respekten for den enkelte landmandsfamilie.

Landbrugspakken er en del af regeringens forsøg på at hjælpe det stærkt kriseramte landbrug, hvor mere end 1.700 ud af ca 11.000 fuldtidslandbrug på grund at faldende verdensmarkedspriser og voldsom gæld er truet af konkurs. En af regeringens løsninger, er at lempe en del miljøregler, så det bliver tilladt at gøde med mere kvælstof på markerne.

I øjeblikket er ”strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer” i høring. I høringsmaterialet indgår ”Miljørapport for Forslag til plan om ændrede gødskningsnormer”, som er baseret på en teknisk rapport fra Aarhus Universitets Nationalt Center Miljø og Energi ”Revurdering af Baseline”. Her lægger man ikke skjul på, at den øgede gødningsmængde  giver risiko for mere nitrat i drikkevandet. Her skriver man på side 6:

Inden for nitratfølsomme områder udarbejder kommunerne aktuelt indsatsplaner eftervandforsyningslovens § 13 på baggrund af grundvandskortlægningen, der gennemføres for områder med særlig drikkevandsbeskyttelse (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. Indsatsplanerne indeholder den supplerende, målrettede grundvandsbeskyttelse, som er nødvendig for at sikre drikkevandsinteresserne mod forurening. Omkostninger til gennemførelse af rådighedsindskrænkninger (typisk dyrkningsaftaler) i medfør af indsatsplanerne bliver typisk betalt af vandforbrugerne(herunder borgerne) over vandprisen. Øget nitrattilførsel kan medføre, at kommunerne skal gennemføre yderligere kompenserende foranstaltninger, for at vandforsyninger kan overholde drikkevandsdirektivets krav til nitratindholdet i grundvand på 50 mg/l.

Det betyder på almindelig dansk, at regeringen både påbyder de i forvejen hårdt pressede kommuner med ekstra udgifter og arbejde for at beskytte deres drikkevandsinteresser, og samtidig forlanger,  at forbrugerne skal betale ekstra for vandet.

Det er ganske enkelt uacceptabelt. Både fordi det en unfair over forbrugerne, men også fordi det ikke gavner landbrugets økonomi at producere mere at det samme til et i forvejen velforsynet marked. Enhver ærlig økonom vil se, at denne løsning ikke holder.

Også på anden vis end ved udledning af flere næringsstoffer er erhvervet ved at kollidere med det øvrige samfunds vandforsyningsinteresser. Landbrug & Fødevarer har i forvejen varslet retssag, hvis Aarhus Kommune gennemfører et sprøjteforbud på ca. 500 hektar syd for byen for at sikre drikkevandet til Danmarks næststørste by. Skanderborg Kommune er på vej ud i samme ærinde – og dermed en konflikt med landbruget, der påkræver sig erstatning for at opgive forureningsretten. Samfundet skal med andre ord betale erhvervet beskyttelsespenge for at sikre vandforsyningen.

Regeringens nye gødskningsnormer er baseret på et tvivlsomt økonomisk optimum, der i sagens natur vil kunne ændre sig årligt både med vejrforhold og udvikling af nye kornsorter.

Danske landmænd kan sagtens risikere at de ekstra udbytter forsvinder i indkøb af ekstra kvælstofgødning. Hverken landmændene, naturen eller samfundet generelt har derfor nogen nævneværdig glæde af ekstra kvælstof.

Løsningen er, at gødskningsnormerne ændres til et økologisk optimum – altså det som naturen kan holde til uden at forringe overfladevand og drikkevand. Det vil gavne både natur, miljø og drikkevandsinteresser. Og landbruget skal satse mere bredt inde for driftsgrene, driftsformer og lytte mere til, hvilke typer af landbrug befolkningen ønsker.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Invitation: Landsmøde i Frie Bønder – Levende Land

Alle medlemmer inviteres hermed til:

 

Landsmøde i Frie Bønder – Levende Land

lørdag, den 20. februar 2016
i Rørup Borgerhus, Gelstedvej 10, 5560 Aarup, Fyn

 

Program for Landsmødet

 

Kl. 9.30 Ankomst og kaffe

Kl. 10.00-12.00: Oplæg ved Lone Vitus

Lone Vitus forfatter, debattør, blogger, men først og fremmest landmand.

Hun er nok bedst kendt under sit bloggernavn, Lone Landmand, under det

navn har hun blandt andet blæst til debat i medierne om den måde vi omgås

dyr og deres velfærd på.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Landsmøde med dagsorden efter vedtægterne

Kl. 15.00 Kaffe serveres under Landsmødet

Kl. 16.00 Landsmødet forventes afsluttet

 

Tilmelding til frokosten

senest den, 14/2-2016

til Karen Olesen

75 38 95 54/ 30 72 05 44

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Frie Bønder forlanger at høring om nye gødskningsregler skal gå om.

Kan man pludselig ændre i det høringsmateriale man har sat i høring midt i en høringsperiode? Det mener man ikke i Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land.

Som et led i regeringens store Landbrugspakke, satte NaturErhvervstyrelsen  den 22. december 2015 ”strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer” i høring. Høringsfristen er den 17. februar 2016. I høringsmaterialet indgår ”Miljørapport for Forslag til plan om ændrede gødskningsnormer”, som er baseret på en teknisk rapport fra Aarhus Universitets Nationalt Center Miljø og Energi ”Revurdering af Baseline”. Denne rapport blev imidlertid dog først offentliggjort den 8. januar 2016, dvs. mere end to uger inde i høringsfasen.

Vi forlanger, at høringen går om, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad. Det er ikke rimeligt, at man ikke har det rigtige høringsmateriale til rådighed fra start. Derfor skal hele processen gå om eller i det mindste, skal høringsfristen forlænges med minimum 2 uger.

Desuden undrer formanden sig over, at SEGES, som er en del af Landbrug og Fødevarer, har haft adgang til høringsmaterialet før alle andre.  Det  er stærkt bekymrende, at enkelte høringsberettigede får fortrinsstilling.

Frie Bønder – Levende Land har fremsendt sin klage til både Miljø- og Fødevareministeren og til Folketingets Ombudsmand.

Formand Hans-Jørgen Nygaard

Formand Hans-Jørgen Nygaard

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Banker og landboforeninger opfører sig hyklerisk

Det vækker hos landsforeningen Frie Bønder – Levende Land undren, at i en tid, hvor der er varslet mere end 285 konkurser eller tvangssalg af landbrug i indeværende år, så er der blandt flere landboforeninger mere fokus på de konkursramte landmænds evner til at bestride et andet job, end på at tage hånd om dem.wrapballer på mark

Landboforeningerne er nogle hyklere og opfører sig respektløst, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard fra Dybvad. Deres rådgivere har sammen med bankerne lokket landmænd til jordkøb og store besætningsudvidelser, og det vel at mærke uden at nævne risikoen for prisfald på jord, korn, mælk og kød. Hele tiden har vækst og udvidelse været i fokus, og det selv om mange egentlig ikke havde lyst. Nu må mange forlade den gård, som for manges vedkommende har været i familiens eje i flere generationer, og det på grund af en for dårlig rådgivning og bankernes iver for at låne penge ud før vi fik finanskrisen i 2008.

Men det værste er, at landboforeningsformand Mogens Dall fra Landbo Syd siger, at det er godt at de konkursramte landmænd kan stå tidligt op, er mødestabile og arbejder målrettet, for så kan de få et andet job i det private erhvervsliv.  Det er ganske enkelt uforskammet overfor egne medlemmer, som de burde forsvare til det yderste.

Hans Jørgen Nygaard mener, at mange kunne blive på ejendommene, hvis deres husdyrproduktion blev skåret ned, og en del af jorden blev udstykket til nye brug. Alt andet lige, må det være bedre at sidde på en ”tilpasset” ejendom, frem for at skulle forlade slægtsgården.Frie Bønder Levende Land bakker op om nej til reduktion af ammoniak

Hos Frie Bønder – Levende Land er man ikke i tvivl om, at vi i den nærmeste fremtid vil få en landboreform. Det er bydende nødvendigt, at få skabt et andet landbrug, hvor vi har større risikospredning og mere jord på flere hænder.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Svineindustrien ødelægger vores dyrkningsjord med tungmetaller – stop for flere svin nu.

I landsforeningen Frie Bønder – Levende Land er vi stærkt bekymret for fremtidens landbrug oven på mandagens udmelding om den store forurening af landbrugsjorden med tungmetallet zink. Vi kræver stop for yderligere en million flere svin, indtil forureningsproblemerne er tilfredsstillende løst.

 gyllevogn

DCE fra Aarhus Universitet har med rapporten ”Belysning af kobber- og zinkindholdet i jord” slået fast, at indholdet af zink og kobber i landbrugsjord, hvor der udspredes svinegylle,  er bekymrende højt.

- Vi finder det stærkt problematisk, at man sætter svins tarmsundhed højere end hensynet til fremtidens dyrkningsjord, miljøet, naturen og ikke mindst menneskers sundhed, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard. Han  henviser til Miljø- og fødevareministerens påstand om, at skal man stoppe brugen af zink og kobber i svineproduktionen, udløser det andre problemer. Frie Bønder Levende Land bakker op om nej til reduktion af ammoniak

Zinkoxid og kobbersulfat tilsættes til svinenes foder, da det har en stabiliserende effekt på grisens tarmflora. Metallerne optages ikke i grisen, men havner i gyllen. Nygaard mener, at tungmetallerne  i svinegylle vil forurene jorden og  gøre det vanskeligt at dyrke og afsætte grøntsager og andre salgsafgrøder i fremtiden. – Vi kommer nok ikke uden om, at forbrugerne vil stille krav om at salgs- og foderafgrøder dyrkes uden brug af  svinegylle med tungmetaller og andre skadelige stoffer. Mindst lige så bekymrende er det, at fremtidens landmænd vil få svært ved at finde og købe ejendomme, hvor markerne ikke er forurenede med de giftige tungmetaller.

Hans Jørgen Nygaard forlanger fuld stop for flere svin i Danmark, indtil problemerne med tungmetaller – og med antibiotika-rester – er tilfredsstillende løst. Regeringen vil med et pennestrøg give svineproducenterne muligheden for at producere 1 million flere svin. Det sker ved at hæve grænsen af antal dyreenheder fra 1,4 DE til 1,7 DE pr ha. Det betyder at den enkelte landmand kan have flere svin. Men så længe vi ikke kender omfanget af både tungmetaller i svinegylle og i landbrugsjorden samt udbredelsen af MRSA CC398, vil det være uansvarligt og direkte skadeligt for landbrugserhvervet med  flere svin, siger formanden.

Udgivet i Pressemeddelelser | Tagget | Kommentarer slået fra

Frie Bønder Levende Land bakker op om EU’s afvisning af lempeligere krav til ammoniakudledning.

I et åbent brev til EUs miljøkommissær Karmenu Vella bakker formanden for Frie Bønder Levende Land op om kommissærens afvisning af Miljø- og Fødevareministerens anmodning om lempeligere krav til reduktion af dansk landbrugs udledning af ammoniak.
Vi vil gerne takke Vella for ikke at falde for Miljø- og Fødevareministerens ønske om reduktion af de vedtagne krav til nedsættelse af udledningen af ammoniak fra landbruget. Det er nemlig ikke det naturen, miljøet og landbruget har brug for, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard.
Nygaard undrer sig over, at man ikke lytter til, hvad forskerne siger om ammoniakudledning fra landbruget, nemlig at målsætningen om en reduktion på 24 pct. inden 2020 er nødvendig
Vi ved udmærket godt, at det kan være hårdt for enkelte danske landmænd at skulle opfylde disse krav. Men vi må bare erkende, at vi er omgivet af meget hav, har mange vandløb og søer, og vi har verdens mest intensive landbrug, siger formanden. Derfor gør det lidt mere ondt på danske landmænd, at skulle opfylde kravene. Det svarer til at skulle bremse bilen, når du møder en forhindring. Det er nemmere at bremse ned til 80 km/t, når du kører 90 end når du kører 130. Store danske landbrug har kørt endog meget stærkt meget længe. Nu må de bremse lidt op, siger Hans Jørgen Nygaard, der understreger, at det er bydende nødvendigt at både landbrug, industri og husholdningerne beskytter miljøet gennem ændret adfærd.

Udgivet i Pressemeddelelser | Tagget | Kommentarer slået fra

Pressemeddelelse: Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land hilser nedlæggelsen af fødevareministeriet velkommen.

”Regeringspartiet har taget konsekvensen af den industrielle landbrugsproduktions økonomiske fiasko. Med dette skridt har Partiet Venstre banet vejen for et opgør med Det landbrugsindustrielle Kompleks, som må tilskrives hovedansvaret for landdistrikternes forarmelse og for omfattende miljøødelæggelser”, siger –formanden for foreningen, gårdejer Hans Jørgen Nygaard, Dybvad. ” Læs resten

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

NU FORELIGGER RESULTATET AF FRIE BØNDERS RUNDSPØRGE TIL FOLKETINGSKANDIDATERNE:

Samtlige folketingskandidater er blevet opfordret til at svare ja eller nej til dette spørgeskema:

1. Vil du arbejde for at sikre, at der i fremtiden bliver flere, og ikke færre landbrug i Danmark?

2 .Vil du medvirke til at genindføre bopælspligten?    

3. Vil du medvirke til at genindføre et loft over landbrugsbedrifternes størrelse?

4. Vil du arbejde for en afvikling af det industrialiserede landbrug?

5. Vil du støtte udstykninger af insolvente storlandbrug i mange mindre brug på andelsbasis?

6. Vil du medvirke til at forhindre, at produktion af biobrændsel gør jorden humusfattig og dermed ufrugtbar?

7. Vil du medvirke til, at anvendelse af giftstoffer i landbruget bliver undtagelsen, frem for reglen?

8. Vil du arbejde for at forbyde, at husdyr presses og udsættes for lidelse og afsavn, f. eks ved at spærres inde hele livet eller blive udsat for lange transporter?

9 Vil du arbejde for en øget binding af CO2 igennem træplantning og kulstofophobende agerbrug?

10. Vil du medvirke til at sikre, at FN´s biodiversitetskonvention overholdes i sin fulde ordlyd?

11. Vil du arbejde for, at Danmark bliver fri for dyrkning af GMO-afgrøder?

12. Vil du arbejde for, at alle fødevarer deklareres for anvendelse af GMO i fremstillingsprocessen?

13. Vil du arbejde for, at flere bliver beskæftiget i landbruget og flere dermed kommer til at bo i landdistrikterne?

14. Vil du arbejde for, at beskyttet arbejde inden for landbruget bliver en væsentlig faktor i socialpolitikken?

15. Vil du arbejde for at forhindre, at bønderne i udviklingslandene udkonkurreres af importerede, statsstøttede industriprodukter fra blandt andet Danmark?

16. Vil du arbejde for, at Danmark og EU bliver selvforsynende med protein-afgrøder?

17. Vil du arbejde for fødevaresuverænitet, dvs. at alle lande og folkeslag selv på demokratisk måde beslutter, hvordan deres fødevarer produceres og afsættes?

Besvarelserne fordelte sig således:

  SD R C V SF KD DF LA Alt. EL
Pct. ja 88 86 45 46 88 80 76 50 96 99,007/(94)*
Pct.nej 12 14 55 54 12 20 24 50 4 0,003/(6)*

*Tallene i parentes fremkommer, hvis man regner Els officielle politik, at der ikke skal være loft over fællesejede landbrugs størrelse, som et ”nej” til spørgsmål 3.

Der fremkom i alt 80 besvarelser, hvilket vil sige en svarprocent på ca. 10. Der er derfor nogen statistisk usikkerhed knyttet til undersøgelsen, men vi mener dog, at den giver et godt fingerpeg om, hvad de interesserede politikere mener om landbrugspolitik.

I konkurrencen om bedste besvarelse blandt partierne må Enhedslisten og Alternativet deles om førstepladsen. Blandt enkeltpersoner er valgt disse for deres kommentarer:

Kenneth Petersen, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Syd og Sønderjylland og
formand for DF Vejle:

 ”Jeg finder den allerstørste sympati for jeres spørgsmål, og tilkendegiver gerne at de helt sikkert giver god mening.
Det jeg kan være ked af i forhold til jeres spørgeskema, er frygten for hvor hurtigt og hvorledes det skal gennemføres. Jeg er ny i politik og ønsker ikke at hænge mig op på så konkrete håndfæstninger som her.
Det er mit drømme scenarie og vil af hele mit hjerte ønske det gennemført, og tror faktisk på, det vel være økonomisk såvel som samfundsmæssigt forsvarligt og værdifyldt.
Jeg er med andre ord ganske enkelt ikke nok inde i sagen til, at jeg med ærlighed kan sige ja eller nej til de forskellige spørgsmål.
Som sagt vil jeg meget gerne arbejde for den retning i tilkendegiver i dette skema. Og jeg er typen, der vil angribe, når der stilles spørgsmålstegn ved selvsamme. Oplever ofte, der kun tænkes en vej, stor, større og størst. Det tiltaler mig på ingen måde. (…) Håber vi kan få det i jeres retning”

 

Rasmus Vestergaard Madsen, EL:” Jeg synes vi skal tage de landbrug, som i dag ligger i landbrugsbanken under Finansiel stabilitet, og forpagte ud, med krav om økologisk produktion, til unge landmænd. Om det skal ske på andelsbasis og hvordan udstykningerne skal være, skal selvfølgelig være ud fra en vurdering af den enkelte bedrift.”
Kim Qvist, forstander for Kalø Økologisk Landbrugsskole (A): ” Vil du medvirke til at genindføre bopælspligten?     Nej.  Kommentar: Alternative  ejerformer, nye konstruktioner med unge, som i fællesskab vil drive landbrug  skal ikke begrænses i deres udfoldelsesmuligheder ”  

Christen Sørensen, tidligere overvismand (A): ”Vil du arbejde for fødevaresuverænitet, dvs. at alle lande og folkeslag selv på demokratisk måde beslutter, hvordan deres fødevarer produceres og afsættes? Ja. Kommentar:  Jeg ønsker bl.a., at landene selv kan indføre højere minimumskrav end andre EU-lande, såfremt det sker med et vist varsel – f.eks. to år. Dette for at hindre, at dette ikke skydes ned med argumentet om konkurrencebeskyttelse.”           

Gert Lassen (Løsgænger) får en præmie for at omdøbe ”Udkantsdanmark” til ”Landbrugsdanmark”

Christian Wedell-Neergaard, godsejer (C) belønnes for at demonstrere, at man stadig godt kan være radikalt uenig med os (12 nej og 4 ja)’

Jaungyde Gårdbutik donerer det røgede fårekød, som ifølge indehaveren, Ole K. Davidsen, i sig selv kan sætte nogle tanker i gang.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra